Založ si blog

Aký diletant a sabotér chce podraziť nohy SMERu – SD i SNS súbežne

SMER – SD by sa už hádam mohlo aj percentuálne stabilizovať, či aj polepšiť si, to však za základného predpokladu, že niektorí jeho „odborníci“ nebudú robiť také psie kusy ako sme toho svedkami. Namiesto zmysluplných riešení a rozhodnutí títo tzv. experti, či pseudoporadcovia typu fy. „A JE TO .. s.r.o,“ pestujú povestný hrach a v okamihu ho sypú pod nohy, paradoxne vlastným čelným predstaviteľom, (nuž a predseda vlády, dotknutí ministri, či predseda SNS a NR SR, ktorí sú mnoho ráz do vzniknutých abnormalít vťahovaní ako Pilát do kréda … ) s tým, že lapsusy, ktoré „odborníci“ napáchajú budú musieť práve oni pracne upratovať…

PEREX:
Neveril som vlastným očiam a ani ušiam, čo vidím a počujem. Okresný úrad Bratislava (de facto i de jure 5 bratislavských okresov, len názov „okresný“ akosi zavádza), v podstate zavelil: „Ideme rušiť osemročné cirkevné gymnáziá, ergo otvárame Pandoríninu skrinku!“. V kontexte (voľne interpretované), veď tí čo navštevujú základné cirkevné školy sa uplatnia viac – menej dozaista za výrobnými linkami našich automobiliek …, nuž … ))-: ???
Skutočne sa pýtam s plnou vážnosťou. To aký „prosťáčik“ mu, či (im) takúto „genialitu“ poradil ? Nuž musel to byť diletant a diverzant v jednej osobe, a to ešte korigujem slová, ktorý napomáha „zatraktívniť“ smerovanie, v intenciách – držte si klobúky, ideme z kopca … myslím percentuálne … Nemohol som uveriť pravdivosti prvej informácie z agentúry TA SR už spred troch dní. Neveril som, že je takéto „expertné opatrenie“ v oblasti školstva vôbec možné. V živote však skutočne platí, že povestný „prosťáčik“ je oveľa nebezpečnejší ako ten „triedny“ nepriateľ.

Apropo, čelných predstaviteľov dotknutých ministerstiev (Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo vnútra SR) považujem za rozumných a uvážlivých ľudí, osobnosti na pravom mieste, tak osobne z určitosťou vylučujem, že by takáto „aktivita“ mohla vzísť z ich iniciatívy …

SMER-SD by si mal uvedomiť, že jeho elektorát ba i členská základňa pozostáva aj z nemalého počtu ľudí, ktorí majú bližšie, nuž nazvem to ku „konzervatívnym hodnotám.“ Na dôvažok už v samotnej Preambule Slovenskej ústavy sa píše: „My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,v zmysle cyrilo – metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, …“ veď už táto časť najvyššej právnej normy, ktorou konštitúcia je implicitne zakotvuje aj predmetnú problematiku, a to na dôvažok aj v skutočne veľmi peknej dikcii …)

Osobne veľmi dobre viem ako ťažko sa rodilo tzv. alternatívne školstvo. Začalo sa stavať na zelenej lúke. Vtedy našťastie existovali školské správy v obsahovej a rozpočtovo-finančnej pôsobnosti vtedajšieho Ministerstva školstva SR, teda všetko bolo „pod jednou strechou“, čo malo pre kreovanie nových systémov obrovskú výhodu. Boli to tzv. malé školské správy pre základné školy, ZÚŠ, školské jedálne atď., ktoré kopírovali vtedajšie územnosprávne členenie t. j. 42 okresov a tzv. veľké školské správy zastrešujúce stredné školy boli štyri: BA VI pre Hlavné mesto, BA VII – pre Západoslovenský kraj, BB II pre Stredoslovenský kraj a KE II pre Východoslovenský kraj, čo platilo do roku 1996.

Etablovanie cirkevných škôl bola veľmi náročná práca. Vyžadovala sa reštitúcie školských zariadení (objektov), zabezpečenie „štartovného“ na rekonštrukciu schátraných budov, zabezpečenie aspoň ich základného vybavenia. Ako by to bolo včera, keď za mnou prišla vtedajšia riaditeľka cirkevného Gymnázia M. Alexie pani RNDr. Štellerová s opodstatnenou požiadavkou na financovanie rekonštrukcie budovy školy. Poznal som ju, nakoľko ma učila ako skutočne erudovaná stredoškolská profesorka matematiku na bratislavskom matematickom gymnáziu vtedy tzv. GAMČA, dnes gymnázium Gröslingová. Ako mladý nezaťažený človek som mal k svojim funkčne nadriadeným (v mimoriadne priateľskej atmosfére) vždy otvorené dvere, tým pádom aj možnosť pomôcť dobrej veci.

Možno bude niekto aj krútiť hlavou, keď poviem, že pri jednom sedení s exministrom školstva prof. Kučerom sa cirkevných gymnázií mimoriadne vehementne zastal vtedajší riaditeľ odboru pre gymnáziá Ing. Peter Gabčo, CSc. s argumentáciou: „Pán minister veď tieto gymnáziá vychovávajú tých najlepších študentov, treba ich podporiť“. Neskôr, keď rezort školstva pripadol Strane demokratickej ľavice (SDĽ), bol práve tento pán riaditeľ menovaný vládou za túto stranu za vedúceho úradu ministerstva. On s tým, že je nominantom SDĽ a podporuje cirkevné školy vrátane excelentných gymnázií žiadne problémy nemal, práve naopak vždy zdôrazňoval, že „veď tam vyrastajú vedomostne a charakterovo mimoriadne kvalitní ľudia…“. Obdobne sa agendy cirkevných škôl zastávala aj námestníčka ministra školstva pre základné a stredné školy PaedDr.Oľga Hánová (za ministra prof. M. Kučeru). V jej prípade by sa dal vidieť tiež určitý „paradox“ v tom, že jej otec bol za socializmu hlavný školský inšpektor, vplyvný straník. Osobne viem, že aj skrz túto funkciu, keďže mal tú možnosť, mnohokrát rázne zakročil a korigoval skrivodlivosti, ktoré niektorí agilní a v skutku až slepo rigidní komunistickí ideológovia napáchali áno aj v kádrových posudkoch, a to ako učiteľom, tak i žiakom … (nuž, ostatné snáď až v memoároch ((-: ).

Otázky štátu a cirkví v našom slovenskom prostredí katolíckom, či evanjelickom boli stále chúlostivou otázkou. Nezatvárajme oči pred tým, že na Slovensku máme okolo 80 % veriacich kresťanov, či už praktizujúcich, alebo nie. Tento fakt si musí Slovenská republika stále uvedomovať. Nepochybujem teda o tom, že do vypusteného gina z fľaše sa obujú ako občania cez petície, tak i cirkevná honorácia, či už Bratislavská arcidiecéza alebo aj Konferencia biskupov Slovenska i evanjelický disktrikt. Dnes som bol svedkom viacerých rozhovorov v intenciách: „Áno, teraz nám berú osemročné gymnáziá, potom bude nasledovať celé cirkevné školstvo (an bloc) a už je len krôčik od toho, aby prišli časy, že začnú zatvárať kňazov a rehoľníkov …“, t. j. hľadanie akejsi analógie s nešťastnými a pomýlenými päťdesiatymi rokmi na Slovensku. Aj keď ad absurdum je takáto argumentácia skutočne minimálne prehnaná v aplikácii na dnešnú dobu v týchto reakciách vidno vnímavosť slovenského človeka, občana, teda myslím kresťanskej majority (nuž a od tohto väčšinového princípu, t. j. faktu sa nemožno vzdialiť a abstrahovať od tohto faktu, nakoľko realita jednoducho nepustí). Kompetentní politici, funkcionári a činitelia z radov SMER – SD ako i SNS by si mali uvedomiť, že takéto „opatrenia“ od nejakého unáhleného a nezodpovedného úradníka, „poradcu“, alebo „expertnej“ skupiny nie sú prejavom odvahy zabŕdnuť do takejto chúlostivej veci, ale doslovne osobnostnej „nezrelosti“ … Bez ohľadu na to, kto takúto neskoordinovanú a celospoločensky kontraproduktívnu aktivitu spustil, nerobí nič viac, než že škodí samotnému, áno aj SMERu -SD, ako i SNS, ktorá sa spolu so stále väčšinovou stranou koalične „vezie“ ako v dobrom tak i v zlom.

Takýmito „opatreniami“ sa výraznou mierou ukrajujú percentá tejto zatiaľ najsilnejšej politickej strane na Slovensku ako i SNS a v neposlednom rade takéto a obdobné nedomyslené a unáhlené kroky ich vykresľujú ako skupinu nekompetentných ľudí, čo nahráva … Bohužiaľ, ľudia sú náchylní hlavne v dnešnej dobe hodnotiť veci bez hlbšieho zamyslenia sa …,plošne (cez optiku veci generalizovať). Tak prečo takáto sabotáž z vlastných radov ? Je to politické a spoločenské kamikadze, veď už teraz sa zbierajú petičné podpisy… Apropo, naozaj si niekto myslí, že SMER – SD, či SNS budú voliť ultra liberáli ?

Neviem kto, že by priamo p. premiér R. Fico, alebo p. minister vnútra R. Kaliňák z pozície svojho úradu, či spoločenskej autority by mali azda tentoraz skutočne zakročiť, a to v koordinácii s pani ministerkou školstva M. Lubyovou, ako i eventuálne s predsedami VÚC de facto v prospech nás všetkých. Táto problematika má totižto bezosporu oveľa širšie a rozmanitejšie súvislosti a konsekvencie, ale táto skutočnosť, komu to aspoň trošku myslí (nielen mantinelovo) dozaista dôjde aj samému … O tom, že takéto opatrenie ťahá „pod vodu“ aj A. Danka a celú SNS hádam netreba ani obšírnejšie písať, nakoľko rezort školstva je v portfóliu SNS. Nuž, ale asi len málokto z „bežných“, nezainteresovaných ľudí si uvedomuje, že Ministerstvo školstva SR je hlavne pri ZŠ a SŠ garantom edukačného procesu, pričom ťažisko peniaze a iné právomoci v školstve má v rukách niekto iný, a to robí skutočne nemalé problémy … Mať teda de jure zodpovednosť za sieť škôl, zabezpečovať ich výchovno – edukačný program, a to bez toho aby sa mohlo „priamo“ disponovať s na to určenými finančnými prostriedkami je skutočne viac ako ťažké ))-:

Som si viac ako istý, že cirkevné školstvo v primeranom a požadovanom množstve a rozsahu (aj vzhľadom na spoločenskú potrebu) do slovenského výchovno-vzdelávacieho systému bezpochyby patrí. Veď cirkevné školstvo počnúc ZŠ, až po tie stredné má nielen deklaratívne, ale skutočne merateľné výsledky, lepšie výsledky ako to štátne, o tak potrebných morálnych hodnotách, budovaní ľudských atribútov ani nehovoriac. Konkrétne výsledky piatakov aj deviatakov cirkevných základných škôl a následne výsledky študentov a absolventov cirkevných gymnázií v celoslovenskom merítku to len s adekvátnou relevantnosťou dokresľujú. Je však až absurdným paradoxom, že k decimácii cirkevných gymnázií má dôjsť práve paradoxne v Bratislave, teda tam, kde cirkevné školy, ako tie základné, tak gymnáziá sú priam excelentnými a ukážkovými školami svojho druhu a tie štátne za nimi doslovne mnoho ráz až pokrivkávajú (hlavne keď robíme komparáciu s celoslovenským tzv. priemerom v študijných výsledkoch …, nuž čo k tomu dodať …?) Aj z uvedeného mi akosi plynie, že ak by sa mali 8 – ročné gymnáziá riešiť cez určité normatívy, či kvôty, (bez rozdielu na zriaďovateľa – princíp nediskriminovanosti), táto skutočnosť v hl. meste Bratislava, či celom Bratislavskom kraji by sa mala dozaista zohľadniť …

ZÁVER:
—-
Nedopusťme cez aj takéto „zdanlivé malichernosti“, ktoré môžu viesť – áno, až k extrémnej polarizácii spoločnosti a k následnej nežiadúcemu eskalovaniu spoločenského napätia, nakoľko doplatíme na to priamo, či nepriamo de facto my všetci …

Nuž, ale jedným dychom dodávam – Vzhľadom na to, že OTÁZKA EXISTENCIA 8. ROČ. GYMNÁZIÍ (ÁNO, či NIE), t.j. v ako množstve, štruktúre, kvalite, či aj alokácii je viacdimenzionálna: * edukačná (báza), * zriaďovateľská (báza),* ekonomická (báza), nuž a nevynímajúc i mnoho ráz chúlostivý * politický rozmer (ako „agendy“, ktorá sa dá využiť, ale i zneužiť …Školstvo a obdobne iné rezorty sa nemajú stať arénou na vytĺkanie politického kapitálu … ,v takýchto a obdobných prípadoch „XY“ je potrebné hľadať schodný konsenzus, teda riešenie schodné pre všetky zúčastnené, zainteresované strany .. ), SPADÁ NAJSKOR DO RÚK OBČANMI DELEGOVANÝCH POLITIKOV, AKO I ČELNÝM PREDSTAVITEĽOM DOTKNUTÝCH MINISTERSTIEV …
—-
Ďakujem,
© Ing. Rastislav Kalafut
——————–
PS: (Nie, nepíšem za žiadnu organizáciu, konkrétnu školu a pod., píšem výlučne sám za seba …Prečo to teda píšem ? Nuž dôvod je pre mňa na rozdiel od mnohých „JA – kavých“, skutočne „jednoduchý“. Ešte stále mi totižto záleží na tom, aby to tu, na našom malom, ale o to krajšom Slovensku aj skutočne fungovalo …, fungovalo v prospech nás všetkých, bez akýchkoľvek výnimiek, a to bez osočovania, intríg, či rôznych foriem neopodstatnenej kverulácie, čo našu spoločnosť skutočne mnoho ráz až extrémne polarizuje, gniavi a oslabuje … )

Nevyhnutnosť spolupracovať – The need to cooperate – Hеобходимость сотрудничества . . .

08.02.2018

"Len krátko": Svet sa neustále vyvíja, čelí novým výzvam ... Toto nie je fráza, je to nutnosť ... potreby vzájomného porozumenia a spolupráce. Bez pochopenia vzťahov medzi ľuďmi, národmi viac »

Nad Bratislavou 29. 1. 2018 letelo UFO . . .

02.02.2018

Moja rodina už spala. Ja som si ešte niečo čítal na internete v obývacej izbe. V tichu noci zrazu niekto zaklopal na dvere. Nechápal som, kto to môže byť, veď už bolo okolo 11. hodiny pred viac »

V Čechách sa už nemusí spievať, Kde domov můj. . .

28.01.2018

Nie týmto názvom nijako nechcem znevažovať peknú českú hymnu, ktorú sme si ešte pre 25 rokmi spievali aj ako súčasť tej vtedajšej našej Česko – Slovenskej, práve naopak. Je to myslené viac »

India, Kašmír, vojaci

Do školy v Indii narazilo auto, zabilo deväť a zranilo 20 detí

24.02.2018 15:51

Vodič SUV v rýchlosti pravdepodobne stratil nad autom kontrolu a narazil do budovy.

rubeľ, Moskva, Rusko

Agentúra S&P zvýšila rating Ruska do investičného pásma

24.02.2018 15:09

Agentúra S&P Global Ratings zlepšila hodnotenie úverovej bonity Ruska o jeden stupeň. Krajina sa dostala do investičného pásma.

Klement Gottwald

Gottwaldov kameň z B. Bystrice skončil v základoch kravína

24.02.2018 14:49

Prvý česko-slovenský "robotnícky" prezident Klement Gottwald bol ešte pred začiatkom svojej politickej kariéry spätý aj s Banskou Bystricou.

Bratislava Parlament Schôdza andrej danko

Pre SNS je téma legalizácie drog uzavretá, pre Fica nie je marihuana problémom

24.02.2018 14:35, aktualizované: 15:13

Podľa Andreja Danka sú klamstvom tvrdenia, že na Slovensku sú v súčasnosti zatváraní mladiství ľudia do väzenia za jednu cigaretu marihuany.

Kalafut Rastislav

Štatistiky blogu

Počet článkov: 43
Celková čítanosť: 342317x
Priemerná čítanosť článkov: 7961x

Autor blogu

Kategórie